– Kritisk for fleire av helse- og velferdstenestene våre

Ordfører Trine Lindborg Foto: Jan Petter Svendal

Kommunen må prioritera lovpålagde oppgåver og justera aktivitetsnivået på fleire tilbod i denne fasen.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Høgt sjukefråvær og ekstraoppgåver i samband med pandemihandteringa, gjer at Bjørnafjorden kommune no, til liks med svært mange andre kommunar i landet, må justere tilbodet og aktivitetsnivået i fleire av tenestene og tilboda på helse- og velferdsområdet.

– Vi er dessverre komne dit no. Våre tilsette gjer ein heilt formidabel jobb og har strekt seg så langt dei maktar i snart to år. No er bemanningssituasjonen slik at det ikkje er mogleg å halde vanleg drift oppe på alle frontar, og vi må prioritere lovpålagte oppgåver. sier ordførar Trine Lindborg.

Tenestemottakarar og pårørande som blir berørte av redusert tilbod i denne fasen, vil få direkte beskjed frå den aktuelle tenesta.

– Samstundes er det viktig at vi alle er klar over den enorme belastninga dei tilsette i helse- og velferdstenestene våre står i, og har forståing for at bemanningssituasjonen og pandemihandteringa får konsekvensar for kva det faktisk er mogleg å få til nett no.

– Med å gå ut med denne type informasjon frå ordførar er det ikkje meininga å skapa uro og utryggleik, men det er rett og slett ei realitetsorientering og forventningsavklaring for oss bjørnafjordingar på kva som er mogleg å få til i desse krevjande tidene,-også i vår kommune.