Ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet

Illustrasjonsfoto: Jan Petter Svendal

Midlane skal stimulere til gjenopptaking av kultur- og idrettsaktivitet i fylket etter koronapandemien.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Søk om tilskot til å stimulere til gjenopptaking av kultur- og idrettsaktivitet i fylket etter koronapandemien. Søknadsfrist er 11. oktober kl. 15.00.

Vestland fylkeskommune lyser ut ekstraordinære midlar i ei tilskotsordning som skal stimulere til gjenopptaking av kultur- og idrettsaktivitet i fylket. Det er til saman sett av 9 300 000 kroner til denne ordninga.

Pengane skal fordelast mellom desse områda:

  • idrett og friluftsliv
  • frivillig kulturliv
  • profesjonelt kulturliv

Støtta skal hovudsakleg gå til eller gjennom verksemder og organisasjonar med regionale nedslagsfelt og verkeområde.

Føremål med ordninga

Hovudmålet er å gjenopprette og stimulere til vidare aktivitet innan både det profesjonelle og det frivillige kunst-, kultur- og idrettsfeltet i Vestland etter  koronapandemien.

Kven kan søke

  • Ordninga gjeld for aktørar innan det det frivillige kultur- og idrettsfeltet og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Vestland.
  • Søkjarane må vere offentlege eller private organisasjonar, verksemder eller institusjonar.
  • Søkjarane må ha organisasjonsnummer.
  • Organisasjonar eller institusjonar som har fått driftsstøtte frå Vestland fylkeskommune vil verte prioriterte, men andre kan også søkje støtte om tiltaket har tilstrekkeleg regional verdi.