Bjørnafjorden kommune får 1 million

Foto: Jan Petter Svendal

Av skjønnsmidler som er avsatt til fordeling i 2021 har Statsforvalteren nå fordelt til sammen 7,5 mill til fem kommuner.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Statsforvalteren i Vestland har fordelt skjønnsmidler til kommuner som får utilsiktede reduksjoner i inntekter som følge av kommunesammenslåing.

«Av skjønnsmidlar som er avsette til fordeling i 2021 har Statsforvaltaren no fordelt til saman 7,5 mill. kroner til fem nye kommunar, som er berekna å få utilsikta reduksjonar i inntekter som følgje av kommunesamanslåing»,skriver Statsforvalteren i et brev til Bjørnafjorden kommune.

Følgende kommuner får i denne tildelingen skjønnsmidler:
Kommune kroner
Kinn 2 000 000
Bjørnafjorden 1 000 000
Øygarden 2 000 000
Sunnfjord 2 000 000
Stad 500 000

«I fordeling av skjønnsmidlar for utilsikta reduksjonar i inntektssystemet, har vi lagt til grunn endring av busetjingskriteriet sone, endring i distriktstilskot Sør-Noreg og inntektsutjamninga etter skatteinntekter. Vi har òg vurdert endringar i inntektsgarantiordninga, men lagt mindre vekt på dette ettersom slike endringar vanlegvis blir fasa raskt inn ved samanslåingar».

I tillegg til beregninger og vurderinger for utilsiktede reduksjoner, har Statsforvalteren i fordelingen tatt hensyn til:

* at føremålet med skjønnsmidlar er å fange opp lokale tilhøve som ikkje er vareteke godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskotsordningar.

* ei heilskapleg vurdering av kommunanes økonomi og behov.

* at skjønnsmidlar bør bli gitt på grunnlag av kommunen sin overordna økonomiske situasjon, og ikkje på grunnlag av tilhøve i einskildståande sektorar.