Nedgang i antall førerkortbeslag for høy fart

Utrykningspolitiet oppsummerer første halvår med en nedgang på forseelser på flere felt, og håper trenden fortsetter.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Vi er i juli og Utrykningspolitiets halvårstall når det gjelder fart, rus, ulovlig mobilbruk og antall drepte i trafikken gir en indikasjon på hvordan det siste halve året har forløpt.

Når det gjelder fartsovertredelser har det vært en stor økning over flere år, tallene hittil i år er derimot tilnærmet på samme nivå som på samme tid i fjor.

* Førerkortbeslag grunnet fart har en nedgang på 12 % fra 2020, hvor nedstengingen i mars 2020 førte til at fartsnivået på veiene gikk opp som følge av mindre trafikk. Denne tendensen syntes å ha normalisert seg, men antall førerkortbeslag er likevel 18 % høyere enn 1.halvår 2019. Generelt ser vi en nedgang i de alvorligste fartssakene (førerkortbeslag og saker som gir 3 prikker) mens saker som gir 2 prikker økte med 5% og saker uten prikker økte med hele 33%.

* Antall førere anmeldt for ruspåvirket kjøring gikk ned med 15 % sammenlignet med samme periode 2020. Det er grunn til å anta at noe av nedgangen skyldes at færre testes. Skjenkestopp og færre sosiale sammenkomster er trolig også en del av forklaringsbildet.

* Tallene for ulovlig mobilbruk har en nedgang på 17 % fra 1.halvår 2020. Endringer i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn trådte i kraft 1.jan 2021, hvor bøtesatsen økte fra 1700,- til 5000,- kr og antall prikker økte fra to til tre. Det er fortsatt for tidlig å si at endringen har ført til bedre atferd.

* Foreløpige tall viser at 29 personer mistet livet i trafikken i 1.halvår, mot 46 samme tid i 2020 – altså betydelig lavere enn tidligere år. En drept i trafikken er én for mye, men nedgang i antall drepte er et skritt i riktig retning for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, i tråd med nullvisjonen.

– Selv om det var nedgang i antall drepte i fjor så var utviklingen ikke like god hva angår hardt skadde, kommenterer UP sjef, Steven Hasseldal.

– Vi håper på en nedgang også for denne gruppen i år, men det er for tidlig å si, da det er inntil fire måneders forsinkelse på disse tallene. Vår oppfordring er at du kjører rusfri, overholder fartsgrensene, bruker bilbelte og er en oppmerksom sjåfør.