Oselvarvekstaden oppfordrer kommunen til å kjøpe nabonaust

Inngår spennende samarbeid med Universitetet i Tromsø, og trenger mer plass til verksted og museums-formål.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Oselvarverkstaden ønsker at nausttomtene som ligger vegg i vegg med verkstedet blir omregulert til verksted/ museums-formål.

Oselvarverkstaden skriver i et brev til Bjørnafjorden kommune at grunneierne  allerede er orientert om at Oselvarverkstaden er interessert i å overta eiendommene.

«På Osøyro produserast det ein heilt særegen og lokal tradisjonsbåt som ikkje finns andre stadar i verda eller landet. På Oselvarverkstaden held vi, med begrensa midlar, i hevd ein levande båtbyggartradisjon, vel vitande om den viktige statusen båten og tradisjonen har. Oselvarkulturen og Oselvarverkstaden som er innført på UNESCO si liste over immaterielle kulturarv, er eit gullegg for Bjørnafjorden kommune og for Vestland fylkeskommune», skriver Oselvarverkstaden i brevet til kommune.

Skal samarbeide med universitetet i Tromsø
Verkstedet har de senere årene hatt et jevnt besøk av turister, skoleklasser og andre kulturinteresserte, og de mener at interessen for båtbyggingen av Oselvar vil bli enda større fremover, ikke minst siden verkstedet blir praksisplass i et tradisjonsbåtbyggerstudium i samarbeid med Universitetet i Tromsø

«I åra som kjem vil Oselvarverkstaden bli ein endå meir sentral og aktiv deltakar i tradisjonsbåtmiljøet i Noreg og Europa. Gjennom eit samarbeid med Universitetet i Tromsø blir verkstaden praksisplass i eit tradisjonsbåtbyggarstudium. Bachelorstudiet vil starte opp hausten 2022. Planen er å ha minst to studentar ved verkstaden».

I dag er det fire fast ansatte båtbygger, i tillegg kommer to lærlinger og en i administrasjonen.

«Verkstaden held diverre ikkje dagens standard i forhold til «Helse miljø og tryggleik». Det er trangt, det blir mange unødvendig tunge løft og utfordringar med støy og støv. Vi har, for lite lagringsplass, for få arbeidsbenkar/ plass til båt, og verkstaden er ikkje så godt tilrettelagt for produksjon. Det er viktig for framtidig økt bruk, både som båtbyggarverksemd, men og som ein stad for formidling, at verkstaden får eit større og betre tilpassa areal».

Oselvarverkstaden har vært inne på tanken på å flytte tradisjonsbedriften ut av sentrum, men har kommet til at den bør ligge ved elvebredden der de ligger i dag. Det var også der Oselvarbyggingen startet for ca 300 år siden.

«Bygget blir drifta av, og er eigd av, Bjørnafjorden kommune. Vi treng difor hjelp frå politikarar og kommunale fagfolk for å få realisert Oselvarverkstaden sitt potensiale».

Oselvarverkstaden ønsker seg blant annet et eget maskinrom, større utstillingsrom hvor besøkende kan komme uten å forstyrre båtbyggerne, men for å få dette til trenger de større plass.

«Vi foreslår at kommunen omregulerer og kjøper eigedomane som ligg vegg i vegg med Oselvarverkstaden, og innlemmar desse i det som på folkemunne vert kalla «Oselvarparken». Dette vil på sikt gje oss rom for utviding og ombygging av både verkstad og utstillingslokale», avslutter Oselvarverkstaden i brevet til Bjørnafjorden kommune..