Korleis gjere Os sentrum meir aldersvennleg?

Kommunen er i gong med å gjennomføre eit seniortråkk, som er eit medverknadsprosjekt retta mot eldre bebuarar.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

– Målet med seniortråkk er å kartlegge kor dei eldre bevegar og oppheld seg og kva dei ønskjer av forbetringar i sitt nærmiljø (hovudsakleg Osøyro), seier arealplanleggar i planavdelinga til Bjørnafjorden kommune, Mathilde Ilper Johnsen.

Kommunen ønskjer eit meir aldersvennleg samfunn. For å få det til, treng dei kunnskap om kor og korleis seniorar nyttar ulike område i kommunen i dag. Kva er bra? Kva kan bli betre?

På måndag den 17.02 mellom kl. 10 og 13 skal Léva Urban Design , prosjektleiar frå kommunen og representantar frå eldrerådet vere tilstades i Os eldresenter for å bistå dei som ønskjer det i gjennomføring av den digitale, kartbaserte undersøkinga.

– Vi ønskjer at informasjon om prosjektet når ut til innbyggjarane i kommunen slik at flest mogleg seniorar deltek i undersøkinga (som er open i nokre veker framover).

Er du 60 +? Di innsikt kan gjere Bjørnafjorden kommune til eit meir aldersvennleg samfunn. Ta den digitale undersøkinga og hjelp oss i kartlegginga!

Gå til undersøkinga

Kva er seniortråkk?
Bjørnafjorden kommune ønskjer å legge til rette for eit meir aldersvennleg lokalsamfunn. For å få det til, treng vi kunnskap. Måten vi hentar inn denne kunnskapen på blir kalla Seniortråkk – og er ein kartleggingsmetode som gir innsikt i målgruppa sine behov og ønske for definerte område i nærmiljøet. Resultata frå undersøkinga og seniortråkket vil vere viktig kunnskap for kommunen i arbeidet med å utvikle eit meir aldersvennleg samfunn.