Endringer i havne- og farvannsloven

Endringene får konsekvenser for kommunene.

Ved årsskiftet trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, med endringer som har konsekvenser for kystkommuner.

– Endringene i loven berører kommunene og deres saksbehandling. Blant anna er det endringer i reglene om havnekapital, ansvar for fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde. For eksempel er ordningen med ordensforskrifter tatt bort, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

De største endringene for kommunene er i grove trekk disse:

  • Det er gitt en særskilt hjemmel som gir kommunene myndighet til bl.a. å regulere ankring, bruk av taubåt og dykking i eget sjøområde. Forskrifter om ankring skal godkjennes av Kystverket.
  • Ansvaret og myndigheten for navigasjonsinnretninger, samt ansvar for utbedringer i farvannet, er lagt til staten i sin helhet.
  • Departementet er gitt myndighet til å regulere ferdsel i farvannet. Kommunene er gitt myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy i eget sjøområde.
  • Anløpsavgiften videreføres under betegnelsen farvannsavgift.
  • Eierkommunen kan på visse vilkår ta ut verdier fra havnevirksomheten.
  • Kommunen er gitt adgang til midlertidig å begrense fartøyers opphold i havn når det er nødvendig for å unngå eller begrense lokal luftforurensning.
  • Det er fastsatt en hjemmel for å kunne stille krav til drift av havn for å ivareta hensynet til miljø og sikkerhet.

– Vi ser at behovet for informasjon er stort. Det er veldig viktig at kystkommunene og deres saksbehandlere er klar over hva endringene innebærer og hvilke konsekvenser det har for dem. I vinter inviterer vi derfor til regionale informasjonsmøter om den nye havne- og farvannsloven. Vi oppfordrer alle kystkommuner og andre interesserte om å melde seg på og delta på disse, sier kystdirektøren.

Ny havne- og farvannslov
Den nye havne- og farvannsloven ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar i år. Loven består av en farvannsdel og en havnedel, og erstatter havne- og farvannsloven fra 2009 og losloven fra 2014.

Den nye havne- og farvannsloven støtter oppunder målene for transportpolitikken, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Følgende informasjonsmøter gjenstår for kommuner og andre:

4. februar – Ålesund – Quality Hotel Waterfront
5. februar – Vadsø – Scandic hotell
12. februar – Haugesund – Scandic Maritim Hotell
27. februar – Alta – Scandic hotell
10. mars – Svolvær – Svinøya Rorbuer, Galleri Berg
11. mars – Bodø – Radisson Blu
18. mars –Tromsø – Scandic Ishavshotellet