Vil bygge utleiehytter og badstuer i Moldafjero

Os kommune er positiv til bygging i LNF-område, mens Statens vegvesen og Fylkesmannen fraråder å gi dispensasjon.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Moldegaard AS ønsker å bygge 14 utleiehytter og 4 badehytter  bak naustene i Moldafjero på Bjånes.

På et møte Os kommune og Moldegaard AS hadde i desember i fjor, kom det positive signaler fra kommunen til prosjektet, og ABO plan & arkitektur har på vegne av Moldegaard AS ut fra dette sendt søknad om dispensasjon for oppføring av 14 utleiehytter og 4 badehytter i LNF-område på gnr. 66 bnr. 1 på Bjånes.

«Tiltaket krev minimalt med terrenginngrep. Det vil vere behov for å støype fundament for bygga og grave for VA-anlegg, straum og nett. Masseutskifting må vurderast. Minste avstand mellom bygga og elva er sett til 5 m og minste avstand frå sjøen er sett til 35 m. Det vil bli tilrettelagt med felles parkeringsplass nordaust for hyttene, mot landbruksarealet. Parkeringsarealet kan fungere som buffersone mellom hyttene og landbruksområdet. Parkering til dei tre nausta vil skje bak nausta som i dag», skriver ABO om prosjektet.

Råder til å ikke gi dispensasjon
Tiltaket krever løyve til utvidet bruk av avkjørsel til kommunal vei Bjånesvegen. Men kommunen må også ta hensyn til konsekvenser utbyggingen kan få for fylkesvei 552, Hatvikvegen.

«Statens vegvesen viser til rekkefølgjekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen, og krav om utbetring av Bjåneskrysset før vidare utbygging på Bjånes. Det er uheldig å gje dispensasjon til eit tiltak i strid med planen, før dette er innfridd. Eit slikt dispensasjonsvedtak kan skape presedens for andre tiltak i området. På bakgrunn av dette rår vegvesenet frå at det vert gjeve dispensasjon», skriver Statens vegvesen i et brev til Os kommune.

Også Fylkesmannen i Hordaland råder Os kommune å gi dispensasjon til  utbyggingen.

Nå blir det opp til Moldegaard AS om de vil argumentere mot Statens vegvesen og Fylkesmannen, eller om de vil lage en plan på prosjektet.