Universitetsmuseet skal gjøre utgravinger på skoletomt

Os kommune må ta regningen for utgravinger på tomten hvor det er planlagt og bygge Borgafjell ungdomsskule.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Universitetsmuseet har gjort arkeologiske undersøkelser på tomten hvor Os kommune skal bygge Borgafjell skule, og de har registrert bosetninger tilbake til tidlig bronsealder.

«På dei råka lokalitetane på Hjelle er det påvist to busetnads- og aktivitetsområde med spor etter mellom anna ei mogleg tuft, moglege produksjonsgropar, kokegroper , stolpehol, eit koksteinslag og eit dyrkingslag, hovudsakeleg datert til eldre bronsealder, men også yngre bronsealder og overgangen til eldre jernalder .Både tufta og produksjonsspora er uvanlege funn frå bronsealder og tidlegaste jernalder , og den arkeologiske undersøkinga av desse spora vil kunne gje ny kunnskap om både busetnad og økonomi i regionen i denne perioden. Det vil også vere sentralt å undersøke kva for ein relasjon det kan vere mellom produksjonsområda, busettinga og åkerbruket», skriver Riksantikvaren i et brev til Os kommune.

Utgravingen vil innebære maskinell flateavdekking av to områder på tomten, på til sammen ca 3 mål, og så vil arkeologer gjøre finere arbeid på det avdekkede området. Universitetsmuseet regner med at det totale arbeidsomfanget i felt blir på 180 dagsverk.

Og det er tiltakshaver, i denne sammenheng Os kommune, som må betale kostnadene for utgravingen, som Universitetsmuseet har regnet vil koste kr 2 440 000.