Får løyve til å ta gjedde i Osvassdraget med harpun

Tidligere har det blitt fisket med ruser og stang. Nå får to fiskere i Osvassdragets forvaltningslag løyve til å ta gjedde med harpun.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

De siste årene har bestanden av gjedde bare blitt større og større i Osvassdraget. Forvaltningslaget har hatt tiltak både med ruser og stenger for å prøve å fiske opp gjedden, og nå ber de om løyve til å ta den også med harpun.

I et brev sendt 22. oktober ber Osvassdragets forvaltningslag Fylkesmannen om løyve til å ta gjedde med harpun.

– Osvassdragets forvaltningslag får løyve til å organisere fangst av gjedde med harpun i Osvassdraget. Løyvet er gitt med hjemmel i § 13 i lakse- og innlandsfiskeloven og vurdert etter naturmangfoldsloven, sier Fylkesmannen i et svarbrev 3. november.

Og løyvet gjelder ut 2017, og på følgende vilkår:
* Fiskerettshavarar/grunneiere skal orienteres om fisket
* De kan fiske med harpun
* Bare gjedde skal skytes
* Bare fiskerene forvaltningslaget har peiket ut kan delta i fisket
* Løyvet skal tas med under fisket
* Fisket skal rapporteres til Fylkesmannen etter utfisket

Gjedde er en introdusert og uønsket art i Osvassdraget, og det har derfor blitt gjort fiske med ruser og stenger, for å prøve å holde stammen av gjedde nede.

– Laget har pekt ut to fiskere som har erfaring med bruk av harpun, og som skal gjennomføre tiltaket. Forvaltningslaget har identifisert lokaliteter i vassdraget der laget mener bruken av harpun har størst effekt, samtidig som eventuell negativ påvirkning på for eksempel gyteområder er holdt på et minimum.

Tiltaket skal evalueres når det er slutt.

– Etter vårt syn er føre – var prinsippet fulgt i forhold til anadrom fisk. Vi kan ikke se at utfisket slik det er planlagt vil øke den samlede belastningen på økosystemet nevneverdig.