Irriterer det deg at syklister sykler flere i bredden?

Det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden i kjørebanen.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Diskusjonen har gått og vil nok helt sikkert gjøre det også i fremtiden, om syklister har lov å sykle flere i bredden eller ei ute på veiene.

«I trafikkreglene står det at dersom man er til hinder for den øvrige trafikk, skal man vike ved første anledning og slippe den øvrige trafikk forbi. Dersom syklister vil ha respekt hos bilister og bussførere, må de leve opp til denne forskriften», skrev en bilist i et leserinnlegg i Aftenposten i juli i fjor.

Dette innlegget fikk Seksjonssjef i Statens vegvesen, Erik J. Jølsgard til å reagere og komme med et svar på innlegget.

«La meg med en gang fastslå at det faktisk er lov å sykle to i bredden i trafikken. Samtidig undrer det meg at mange har sterke meninger om temaet samtidig som ytringene har preg av å ha referanse til lover og regelverk. Det er ikke første gangen at dette skjer. Det er flere forhold som innlegget  henviser til som er direkte feil. Mange har sikkert sin egen oppfatning om hvordan trafikkreglene burde være, men jeg håper det er enighet om at vi som trafikanter må forholde oss til hvordan trafikkreglene faktisk er», skriver Jølsgard i sitt svar.

Han kommer også med en del fakta og anbefalinger i sitt innlegg:

  • Det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden i kjørebanen, men regelen er at man skal være varsom. Det anbefales faktisk ofte at det sykles 2 i bredden når det er flere sammen da forbikjøringsstrekningen blir kortere.
  • Når bilister skal passere syklister skal man passe på at man har trygg avstand til syklisten i det man passerer, minst 1,5 meter. I de fleste tilfeller betyr det at man må krysse over i motsatt kjørebane og en må passe på at det ikke kommer trafikk imot. Syklister anbefales å holde en avstand til hvitstripa på opptil 1 m for å unngå at bilistene presser seg fram dersom det er trafikk imot.
  • Vegen er altså ikke forbeholdt bilister. Både syklister og bilister har like rettigheter til vegen, men de har også samme plikter, nemlig å følge trafikkreglene og ta hensyn til hverandre. Som syklist er man etter trafikkreglene definert som kjørende. På sykkel har man lov til å bevege seg på mange forskjellige trafikkarealer.
  • En vanlig misforståelse er at noen tror at der det er fortau og gang- og sykkelveger skal/må syklistene bruke disse. Fortau er anlegg som først og fremst er beregnet for gående. Gang- og sykkelveger er beregnet for både syklende og gående. På steder med mye gangtrafikk vil det uansett være hensiktsmessig for syklister å benytte kjørebanen av hensyn til de gående. Samtidig bør folk som trener – hvilket det altså er fullstendig lovlig å gjøre – nok velge kjørebanen i de fleste tilfellene. Dette både av hensyn til sikkerheten for fotgjengere og seg selv. Svært få sykkelanlegg er bygd for høye hastigheter.
  • En annen vanlig misforståelse er at noen tror at de skal/må gå av sykkelen når en kommer til et gangfelt. Sykler man over, noe som er fullt lovlig, gjelder de alminnelige vikepliktsreglene. Velger man å gå av sykkelen og leie denne, da er man etter trafikkreglene definert som gående med de rettigheter og plikter dette medfører.

 

Lokale nyheter fra Os og Bjørnefjordsregionen