Vil ha forkjørsvei på Skeisflaten

Både politiet og private har kommet med innspill til trafikksikringsplanen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I rullering av trafikksikringsplan for 2018 – 2022 i Os kommune har det kommet inn mange innspill fra private og fra utbyggere, men og fra politiet.

Politiet har kommet med innspill på flere områder som også tidligere har blitt forkusert på. Forkjørsvei på Skeisflaten, lys rundt gangfelt, fortau mellom Lepsøykrysset og innkjøring til Solbakken og fortau langs deler av Hatvikveien er punkter politiet vil ha med i planen.

Fv 159 Skeisflaten:
Bør være forkjørsvei. Etter utbedring av krysset Skorvane/Stølsmyro (vikeplikt og trafikklys) gjenstår det ett kryss som jevnlig skaper farlige situasjoner. Dette er krysset til Skeisleira/Skeisstøa. Dette kunne vært unngått med forkjørsvei.

Det lysregulerte gangfeltet som nettopp er etablert bør få ekstra belysning som lyser opp de gående. Slik det er nå kan trafikklysene blende kjørende når det er mørkt, og ekstra belysning rundt vil hjelpe.

Fv 158 Lepsøyvegen:
Første strekning mellom Lepsøykrysset og Os lakk og karosseri bør utbedres. Når det er mørkt, gjerne kombinert med regn og motkommende biler, kan det være så å si umulig å oppdage gående. Dette er skolevei for en del barn.

Rv 552 Hatvikvegen:
Bør etableres fortau på strekket etter innkjøringen til Hegglandsdalen. Stadig en del gående langs veien.

Generelt:
Samtlige gangfelt bør få god belysning. Her er det gjort mye godt arbeid allerede.

E-39 Halhjemsvegen
Lepsøykrysset er det mest ulykkesutsatte enkeltstedet i Os. Det kommer ikke noe konkret forslag til tiltak, men krysset bør utredes.