Vil det bli busstrafikk gjennom boligfeltet i Hjellemarka?

img_7242Os kommune håper på et godt kollektivtilbud, men hva med Statens vegvesen og Skyss?

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Det bygges for tiden tett i det nye boligfeltet i Hjellemarka, og Os kommune har fått spørsmål fra beboere om kollektivtilbudet.

Noen lurer på hva som vil skje, og andre ønsker at noen av bussene mellom Os og Bergen skal gå gjennom Hjellemarka for å plukke opp passasjerer.

Men Skyss har ingen planer om dette per i dag.

«Med grunnlag i Kollektivstrategi for Hordaland og ønska utvikling av linjenett og rutetilbod i Bergensområdet planlegg ikkje Skyss å køyre linje 600 om Hjellemarka. Dette er også basert på vurderingar av kostnader ved drift av kollektivtilbodet. Skyss anbefaler at det blir lagt til rette for god kollektivbetjening av området gjennom gode gangvegar/snarvegar og tilrettelagte haldeplassar ved E39. Bebuarane vil da få tilgang til eit frekvent og godt kollektivtilbod til Bergen sentrum og Osøyro med linje 600», skriver Skyss i et brev til Os kommune.

Statens vegvesen har verken planer eller midler om å gjøre noe i området.

«Vi ser ikke noen gode løsninger for å etablere nye holdeplasser langs E39 med mindre det blir en omfattende ombygging av vegnettet. Per i dag ligger det ikke inne slik finansiering i Norsk Transportplan. Statens vegvesen har ikke ansvaret for å etablere infrastrukturen i det private boligfeltet og har derfor ikke vurdert å bygge nye gangveger/snarveger i Hjellemarka og fram til E39», skriver Statens vegvesen i et brev til Os kommune.

Men Os kommune vil likevel følge opp.

«Dette er likevel ei sak Os kommune kjem til å følgje opp vidare framover og vi håpar at vi på sikt får på plass eit godt kollektivtilbod også for de som bur i Hjellemarka».