«Det er et mål å ha landbruksproduksjon i Os»

img_0887-2«Kjerneområde for landbruk skal vernes og matjord skal taes vare på, svarer Os kommune til Norges Milføvernforbund.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

For en liten uke siden skrev NyttiOs.com om Norges Miljøvernforbund, ved leder Kurt Oddekalv, som kritiserer Os kommune for å rasere matjord og bygge ned jordbruksareal til fordel for utbygging.

Nå har Os kommune gitt Norges Miljøvernforbund svar på kritikken.

«I en vekstkommune som Os vil det stadig vere spørsmål om arealbruk. Ofte må ulike omsyn vegast opp mot kvarandre og av og til går dette ut over jordbruksinteressene. Andre gonger er det andre interesser som må vike. Landbrukskontoret skriv uttale i saker der det er viktige jordbruksinteresser og dette vert tatt omsyn til ved handsaming av dei ulike søknadane», skriver Os kommune i svarbrevet til Norges Miljøvernforbund.

Os kommune skriver videre at jordvernet skal stå stekt i kommunen.

«Os kommune vedtok så seint som i 2015 ein ny samfunnsplan som set føringar for vidare utvikling av kommunen. Der står det mellom anna at det er eit mål å ha landbruksproduksjon i Os og at jordvernet skal stå sterkt. I arealstrategien, som legg føringar for rullering av arealplanen, står det at kjerneområde for landbruk skal vernast og matjord skal takast vare på».

Os kommune viser ellers i brevet til at rullering av arealplanen er startet opp og at planprogram kommer til politisk behandling rundt årsskiftet.