Utbedrer veien til Lepsøy

Nye lyskryss og utbedring av veien mellom  Grindavoll-Lepsøy ligger inne i byggeprogrammet for fylkesveinettet i Hordaland.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

– Vi fikk vedtatt et godt Byggeprogram for fylkesveiene i Fylkestinget i dag, melder ordfører Terje Søviknes tirsdag.

Og det ligger flere Os-prosjekt inne i Byggeprogrammet. Fylkesveien fra Grindavoll til Lepsøy ligger inne og det samme gjør trafikksikring av fylkesveien mellom Os og Tøsdal hvor det allerede i år skal gjøres noe.

Det ligger og inne at det skal komme flere lyskryss i Os  (2012) og en ny gang- og sykkelvei Drangveien (2013)

Det er og lagt inn en ny pendlerparkering ved Rema 1000 som etter planen skal være klar i løpet av året.

Her er de nye prioriteringene av fylkesveier i Os:

Innfartsparkering v/Rema 1000 (Kuvenstasjonen)            2,0 mill kr i 2011

FV 552 Osøyro – Tøsdalskiftet 2,7 km, trafikksikring for å sikre mjuke trafikantar, redusera kryssulukker og skadegrad i desse 1,5 mill kr i 2011

FV 552 Fire signalregulerte gangfelt (lyskryss)                   4,0 mill kr i 2012

Grindavoll – Ulven Leir                                                                  1,0 mill kr i 2011

FV 158 Lepsøyvegen, gang- og sykkelveg                              2,0 mill kr i 2013

FV 163 Drangsvegen, gang- og sykkelveg (også behov etter 2013, overslag 3,5 mill)                                                                                                       1,0 mill kr i 2014

Desse postane kjem i tillegg til den store investeringa i ny fylkesveg til Søre Øyane.

Det er tidlegare vedtek å setja av i alt 56 mill kroner til FV 158 Grindavoll – Lepsøy bru   (20 mill kr 2013, 36 mill kr 2014).

– Dette syner kor viktig det er at Os kommune fortløpande melder inn behov for større og mindre utbetringar på fylkesvegnettet i kommunen. Tett dialog mellom kommunen og fylkeskommunen er heilt avgjerande, både administrativt og politisk.

For tida har vi t.d. to andre prosjekt som vi søkjer gode spleiselag på;

  • Rundkøyring v/Amfisenteret Flåten
  • Gang- og sykkelveg frå Valle bru – Hatvikvegen

– Dette har vi god von om å få på plass i dialogen med Hordaland fylkeskommune, seier ordførar i Os Terje Søviknes.